Cijene

Cijene naših računovodstvenih i savjetodavnih usluga se dogovaraju individulano s klijentom.

Općenito, cijene ovise o više elemenata, odnosno o:

  • djelatnosti
  • obimu poslovanja
  • broju osnovnih sredstava
  • broju dokumenata
  • jeste li u sustavu PDV-a
  • broju zaposlenih

Kako bismo definirali i dogovorili konačnu cijenu mjesečnih usluga, potrebno je obaviti razgovor.